OBCHODNÉ PODMIENKY


OBJEDNÁVANIE TOVARU

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Pre objednanie náramku/náramkov je potrebné vyplniť objednávkový formulár vrátane správne vyplnených údajov pre doručenie a kliknúť na tlačidlo odoslať, čím potvrdzujete, že si náramky záväzne objednávate a na zadaný e-mail Vám bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.


STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť bez udania dôvodu najneskôr do doby odoslania objednávky predávajúcim, a to e-mailom na adrese objednavka@naramoksmenom.eu, na základe ktorého Vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno a číslo objednávky.

V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, a taktiež ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (neexistujúca adresa pre doručenie, chybné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-mail, atď.), tovar sa už nevyrába, nedodáva, atď. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky je predávajúci oprávnený prijatú objednávku zrušiť bez ďalšieho upozornenia kupujúceho. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

Neručíme
Za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všetky vami zaslané objednávky sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste sa oboznámili so všeobecnými ustanoveniami internetového obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a tiež ustanoveniami súvisiacimi s ochranou osobných údajov.

Objednávky náramku/náramkov sa realizujú vyplnením objednávkového formulára na stránke www.naramoksmenom.eu, ku každej objednávke účtujeme náklady na doručenie. Do objednávkového formuláru uvádzajte vo vlastnom záujme presné a pravdivé údaje. Predajca si vyhradzuje právo kontaktovať zákazníka v prípade nutnosti overenia alebo upresnenia údajov v objednávke.

Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene ceny tovaru, platí cena v pôvodnej objednávke.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar. V našom e-shope môžete nakupovať aj bez registrácie. Objednávka je príkazom pre predávajúceho (nás) na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho (Vás). Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.naramoksmenom.euzáväzné.

Všetky vyrobené náramky sú vyrobené podľa požiadaviek zákazníka, nie je možné ich vrátiť, nakoľko sa jedná o výrobok vyrobený na mieru.


2. MOŽNOSŤ PLATBY

Za objednaný tovar môžete zaplatiť viacerými spôsobmi:

a.) PREVODOM alebo HOTOVOSTNÝM VKLADOM na bankový účet(objednany Tovar treba uhradiť najneskôr do 3 pracovných dni, inak bude objednávka stornovaná )

číslo účtu: SK93 8360 5207 0042 0004 2916, mBank S.A.
Variabilný symbol sa zhoduje s číslom vašej objednávky a obdržíte ho v potvrdzujúcom maily.

b.) Dobierkou – pri preberaní tovaru


3.DODACIE PODMIENKY

Miesto t.j. adresa a spôsob dodania tovaru je v súlade s údajmi, ktoré kupujúci záväzne uviedol vo svojej objednávke.

Tovar doručujeme Slovenskou poštou

a) Slovenská pošta – doručenie do SR a ČR /pri platbe na účet/ 1,40 Eur
b) Slovenská pošta – dobierka – /platba pri preberaní tovaru/ 2,40 Eur

- pri objednávke nad 10 náramkov je poštovné zadarmo

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu 3-5 dňa, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky. Tovar sa predávajúci zaväzuje zabaliť a odoslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Neskoršie reklamácie na fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.


4.NEPREVZATIE ZÁSIELKY

Každá potvrdená objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich obchodných podmienok (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Zb.) Bezdôvodné a neopodstatnené neprebratie balíka zaslaného zákazníkovi na dobierku v danej úložnej lehote sa chápe ako hrubé porušenie obchodných podmienok, pretože zákazník je vždy informovaný elektronickou formou o vyexpedovaní balíka. V prípade neprebratia dobierkovej zásielky zákazníkom si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 €. V tejto sume sú zahrnuté náklady: poštovné na odoslanie tovaru kupujúcemu, poplatok za vrátenie balíka, obalový materiál, administratíva.

Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný uhradiť platbu vopred za tovar (ako aj opätovné poštovné) na účet predajcu. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie týchto obchodných podmienok.

Ak zákazník nezaplatí objednávku či poplatok za porušenie obchodných podmienok v uvedenej lehote, bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok, trovy právneho a exekučného konania.

Pri neprevzatí zásielky, teda porušení zmluvy a odmietaním komunikácie sa kupujúci automaticky zaradí na Čiernu listinu zákazníkov. So zákazníkmi umiestnenými na tejto listine odmietame ďalšiu spoluprácu. Ak takýto zákazník uhradí všetky náklady, ktoré musel predávajúci vynaložiť na odoslanie objednávky, tohto kupujúceho z listiny vymažeme. Táto listina nie je verejne prístupná a slúži len na interné nahliadnutie.


5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre účely zaslania tovaru formou internetového obchodu a aj pre účely objednávok na individuálne riešenie je potrebné pracovať aj s vašimi osobnými údajmi . Ich spracovanie podlieha platným zákonom SR o ochrane osobných údajov a používaním našich služieb dávate súhlas s ich spracovaním pre uvedené účely.

Kupujúci, pokiaľ ide o fyzickú osobu, je povinný poskytnúť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Všetky spomínané údaje sú nevyhnutné pre správny priebeh plnenia obchodného vzťahu. Používajú sa k distribúcii a všetkých ďalších úkonov nevyhnutných pre spracovanie plnenia medzi kupujúcim a predávajúcim. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho a v žiadnom prípade sa neposkytujú žiadnym tretím subjektom. Výnimku tvoria iba subjekty ako: banka (poskytnutie mena) a doručovateľské firmy (zadanie adresy pre distribúciu tovaru). Ide o jednorazové poskytnutie údajov pre spracovanie objednávky.

Všetky momentálne ponúkané formy elektronického bankovníctva (platba tovaru cez internet) sú realizované výhradne na stránkach banky kupujúceho. Predávajúci operuje iba so skutočnosťou o realizácii platby(úspešná alebo neúspešná platba), prípadne poskytnutia čísla účtu pre vrátenia peňazí. Iné skutočnosti ako je prihlasovacie údaje, heslá a pod. sa predávajúci nedozvie.

Kupujúci odoslaním objednávky na stránke www.naramokmsenom.eu súhlasí so zhromažďovaním a používaním údajov o ňom a jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci poskytuje túto skutočnosť na dobu neurčitú a môže ju kedykoľvek odvolať. Súhlas zaniká v dobe 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu. Pravidlá zaobchádzania s údajmi sú uvedené v zákone.